วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาอุทยานผ้าปาเต๊ะ ชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ปร.4 ปร.5 ปร.6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Read more