ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
          เทศบาลตำบลปาเสมัส เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส เป็นเทศบาลตำบลปาเสมัส ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552) เพื่อบริการประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
          ความเป็นมา คำว่า “ปาเสมัส” เป็นภาษายาวีท้องถิ่น แปลว่า ทรายทอง บุคคลดั้งเดิมได้บอกกล่าวต่อ ๆ กันมาว่า เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของตำบลปาเสมัส ติดชายแดนมาเลเซีย มีแม่น้ำสุไหงโก-ลกไหลผ่าน จะมีเนินทรายสีขาวตลอดทั้งสองฝั่งไทย – มาเลเซีย ในเวลาช่วงเที่ยงแสงแดดส่อง เม็ดทรายจะสะท้อนเป็นสีทองระยิบระยับสวยงามมาก แต่ในปัจจุบันยังมีร่องรอยดังกล่าวให้เห็นไม่มากนัก เนื่องจากความเจริญของบ้านเมือง