สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งอาณาเขตเขตและเขตการปกครอง

ที่ตั้งอาณาเขต

                         ตำบลปาเสมัส  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  และมีสำนักงานเทศบาลตำบลปาเสมัส  ตั้งอยู่ที่ 128/5  หมู่ที่ 7   ตำบลปาเสมัส   อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก   4.00  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ    ดังนี้

–   ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตตำบลปูโยะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

   ทิศใต้              ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    จังหวัดนราธิวาส

–   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับแม่น้ำสุไหงโก-ลก   (พรมแดนไทย–มาเลเซีย)   อำเภอสุไหงโก-ลก    จังหวัดนราธิวาส

–   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตอำเภอสุไหงปาดี    จังหวัดนราธิวาส

 

 

เขตการปกครอง

ตำบลปาเสมัสมีเนื้อที่ทั้งหมด  38.192  ตารางกิโลเมตร   มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
ปาเสมัส    จำนวน   8   หมู่บ้าน   โดยมี  นายปฏิวัติ   เด่นอร่ามคาน  เป็นกำนันตำบลปาเสมัส    ดังนี้                                              

–  หมู่ที่  1          บ้านซรายอ        โดยมี  นายนิมุ            สาเมาะ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

–  หมู่ที่  2          บ้านตือระ          โดยมี  นายนาซูฮา      หะยีอาแว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

–  หมู่ที่  3          บ้านกวาลอซีรา  โดยมี  นายยาการียา  อาแว         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

–  หมู่ที่  4          บ้านมือบา  โดยมี  นายสุรินทร์      เจ๊ะนุ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

–  หมู่ที่  5          บ้านน้ำตก  โดยมี  นายมะรอดี        บินสะมะแอ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

–  หมู่ที่  6          บ้านซรายอนอก โดยมี  นายปฏิวัติ        เด่นอร่ามคาน    เป็นผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

–  หมู่ที่  7          บ้านกวาลอซีราออก  โดยมี  นายยูโซ๊ะ  บินลีตี       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

–  หมู่ที่  8          บ้านลูโบ๊ะซามา  โดยมี  นายมาหะมะ     บินอาแวดอเลาะ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลปาเสมัส   เป็นที่ราบลุ่ม ครึ่งหนึ่งเป็นเขตป่าสงวน   มีแม่น้ำ   สุไหงโก-ลก   ผ่านตามแนวเขตระหว่างตำบลปาเสมัส  –  มาเลเซีย  มีบึงขนาดใหญ่   จำนวน  2  แห่ง  ชื่อว่า   “บึงบอยอ”  มีเนื้อที่ประมาณ  60  ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  และ “บึงกูเจ”   มีเนื้อที่ประมาณ 40  ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่   4

 

ลักษณะภูมิอากาศ

               ตำบลปาเสมัส  มีอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งฤดูกาลออกเป็น  2   ฤดู   ได้แก่

–  ฤดูฝน  แบ่งออกเป็น  2  ช่วง  ได้แก่  ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามัน  และมหาสมุทรอินเดีย เข้ามา   ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือน  ตุลาคม  และอีกช่วงหนึ่ง  คือ  ช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา  ทำให้มีฝนตกชุกอีกในเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือน  มกราคม

–  ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้  ทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

    อาชีพและรายได้ประชากร

                     เศรษฐกิจโดยทั่วไปของตำบลปาเสมัส   ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร การค้าขาย เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  อาชีพหลัก   คือ  การทำสวนยางพารา  การปลูกผลไม้  การทำนา  และการเลี้ยงสัตว์ และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา  ไม้ผล   และพืชผัก

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี  70,027 บาท  หรือประมาณเดือนละ  5,836   บาท/คน
โดยสามารถจำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  เรียงลำดับจากน้อยไปมาก  ตามรายหมู่บ้าน  ของตำบลปาเสมัสดังนี้

 

ลำดับของตำบล หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี  (บาท)
1 หมู่ที่  8  บ้านลูโบ๊ะซามา 57,549
2 หมู่ที่  1  บ้านซรายอ 58,680
3 หมู่ที่  4  บ้านมือบา 59,334
4 หมู่ที่  3  บ้านกวาลอซีรา 70,880
5 หมู่ที่  2  บ้านตือระ 71,674
6 หมู่ที่  6  บ้านซรายอออก 75,468
7 หมู่ที่  5  บ้านน้ำตก 76,097
8 หมู่ที่  7  บ้านกวาลอซีราออก 80,287
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ 70,027

ที่มา     ข้อมูล จปฐ. จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโก-ลก    ปี 2555      

การพาณิชย์

ตำบลปาเสมัส  การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร  และมีผู้ประกอบธุรกิจนิติบุคคล  ทั้งบริษัท จำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  และหน่วยธุรกิจอื่น ๆ  ดังนี้

–  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                    จำนวน      1       แห่ง

–  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม         จำนวน              18     แห่ง

–  บริษัทค้าไม้                            จำนวน      8       แห่ง

–  บริษัทขายรถยนต์                   จำนวน      4       แห่ง

–  โกดังเก็บสินค้า                       จำนวน              4       แห่ง

–  ร้านค้าทั่วไป                                 หลายแห่ง

 

 

 การเกษตร

              ตำบลปาเสมัส   มีเนื้อที่ทั้งหมด  25,100  ไร่   แบ่งเป็น

 • เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร จำนวน 20,342  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 04

ของพื้นที่ทั้งหมด

 • เป็นพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน  17,302  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  93

ของพื้นที่ทั้งหมด

     

       ที่มา  :    ข้อมูลจากสำนักงานการเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก    ณ  วันที่  30   กันยายน  2547

 

สภาพทางสังคม

ประชากร

ตำบลปาเสมัสมีประชากร   รวมทั้งสิ้น     18,852    คน  แยกเป็น   ชาย  จำนวน  9,063  คน  และหญิง  จำนวน  9,789   คน   และมีครัวเรือน  จำนวน   5,789    ครัวเรือน      อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  494  คน /480  ตารางกิโลเมตร  โดยจำแนกตามหมู่บ้านได้  ดังนี้

 

         ประชากรตำบลปาเสมัส  จำแนกตามหมู่บ้านได้   ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน

ชาย หญิง รวม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

บ้านซรายอ

บ้านตือระ

บ้านกวาลอซีรา

บ้านมือบา

บ้านน้ำตก

บ้านซรายอนอก

บ้านกวาลอซีราออก

บ้านลูโบ๊ะซามา

 

                                   รวม                                         

1,412

961

632

905

2,109

1,604

714

723

1,480

1,027

703

849

2,375

1,806

786

761

2,892

1,988

1,335

1,754

4,484

3,410

1,500

1,484

 

976

546

298

342

1,824

1,325

378

259

9,063 9,789 18,852 5,949

 

ที่มา  :  ข้อมูลจาก  สำนักงานทะเบียนอำเภอสุไหงโก-ลก    ณ   วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557

        

การศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

            การศึกษา

ตำบลปาเสมัส  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา   ได้แก่                       ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด  (ศดม.)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล  (ศพด.)     โรงเรียนตาดีกา   โรงเรียนประถมศึกษา     และวิทยาลัยการอาชีพ    ดังนี้

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด      จำนวน       3    แห่ง    ประกอบด้วย

(1)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลยามีอีย๊ะห์             ตั้งอยู่หมู่ที่    8

(2)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัตตักวา                 ตั้งอยู่หมู่ที่    2

(3)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มิสยิดอิสละห์            ตั้งอยู่หมู่ที่    3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล         จำนวน       1     แห่ง      ประกอบด้วย

                           (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลบ้านซรายอ                      ตั้งอยู่หมู่ที่   1                                                                   

โรงเรียนตาดีกา   จำนวน         14     แห่ง        ประกอบด้วย

(1)   โรงเรียนตาดีกาดารุลอาบีดีน                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

(2)   โรงเรียนตาดีกานะฎตุลอิสลาฮีย๊ะห์                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

(3)   โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีน (บ้านซรายอใต้)           ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

(4)   โรงเรียนตาดีกาอัตตักวา  (บ้านตือระ)                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

(5)   โรงเรียนตาดีกายามีนอีย๊ะห์  (บ้านลูโบ๊ะกายง)         ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

(6)   โรงเรียนตาดีกาอิสละ  (บ้านลูโบ๊ะฆง)                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

(7)   โรงเรียนตาดีกาฮีดายาตุลฎีนียะห์  (บ้านมือบา)        ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

(8)   โรงเรียนตาดีกาการิลมาติลอุลยา  (บ้านน้ำตก)         ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

(9)   โรงเรียนตาดีกานูรุลอีมาน                            ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

(10)  โรงเรียนตาดีกาอัลอักรอม  (บ้านซรายอนอก)                ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

(11)  โรงเรียนตาดีกาตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์         ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

(12)  โรงเรียนตาดีกามะดียะ  (บ้านบือแนเปาะจิ)            ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

(13)  โรงเรียนตาดีกาอัลอิฮซาน  (บ้านกวาลอซีรา)                ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

(14)  โรงเรียนตาดีกามิสบาฮุลฟาละห์ (บ้านลูโบ๊ะซามา)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

 

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6      แห่ง      ประกอบด้วย

(1)  โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่  172                         ตั้งอยู่หมู่ที่  2

(2)  โรงเรียนบ้านมือบา                                       ตั้งอยู่หมู่ที่  4

(3)  โรงเรียนบ้านซรายอ                                     ตั้งอยู่หมู่ที่  6

(4)  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา                                ตั้งอยู่หมู่ที่  7

(5)  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา                                ตั้งอยู่หมู่ที่  8

(6)  โรงเรียนเกษมทรัพย์                                        ตั้งอยู่หมู่ที่  5

 วิทยาลัยการอาชีพ    จำนวน    1    แห่ง     ได้แก่

 • วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชากรของตำบลปาเสมัส  นับถือศาสนาอิสลาม  90  %  และนับถือศาสนาพุทธ 10  %   ใช้ภาษาไทย  (ภาษากลางและภาษาใต้)  และภาษาท้องถิ่น (ภาษามาลายู) ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้นับถือศาสนาพุทธคล้ายคลึงและไม่แตกต่างไปจากพุทธศาสนิกชนในตำบลอำเภอหรือจังหวัดอื่น  ซึ่งยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เด่น ๆ ได้แก่  ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่   ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบวชนาค  ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา  ประเพณีเดือนสิบ  (วันสารทไทย)  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ  สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม    มีเอกลักษณ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมที่เด่น ๆ  ดังนี้

การแต่งกาย   ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและสวม

หมวกกาปีเยาะ ส่วนผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและนุ่งผ้าคลุมข้อเท้าตามข้อบัญญัติศาสนา

–  พิธีถือศีลอด
(ถือบวช) ในเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ 9 ของปีฮิจเราะห์ศักราช ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึงความอดอยาก และยากจน
วัตถุประสงค์ของ  “ปอซอ”  นอกจากเพื่อให้เป็นไปตามบัญญัติของศาสนาแล้ว มุสลิมถือว่า   พระบัญชานี้แฝงไว้ซึ่งคุณธรรมอื่นอีกมากมาย  เป็นกุศลอันล้ำลึกของพระผู้เป็นเจ้าในอันที่จะให้มนุษย์รู้จักเผชิญกับภาวะการอดกลั้น และศึกษาให้รู้ถึงสภาพที่แท้จริงของความอัตคัดยากแค้นที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับ แต่ละชีวิต

ประเพณีมาแกปูโละ 

 • มาแกปูโละ เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า  “กินเหนียว”  เป็นประเพณี  “กินเลี้ยง” ของท้องถิ่น   จะใช้ในหลายโอกาส  เช่น  งานแต่งงาน  เข้าสุนัต  หรือเพื่อหาเงินทำกิจกรรมอะไรสักอย่างก็ได้  แต่สำหรับชาวไทยพุทธ  หมายถึงงานเลี้ยงแต่งงานอย่างเดียว

 ประเพณีมาโซะยาวีหรือเข้าสุนัต

         เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของอิสลาม  ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด  หมายถึง  การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ  ซึ่งกระทำกับเด็กผู้ชาย ปัจจุบันนิยมทำกับเด็กเมื่อมีอายุระหว่าง  6-15 ปี

จุดมุ่งหมายของการมาโซะยาวี  มี  4  ประการ  คือ

 1. เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด และจะมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคบางชนิด
 3. เพื่อผลทางเพศสัมพันธ์
 4. ในสังคมของไทยที่นับถือศาสนาในภาคใต้บางกลุ่ม หมายถึง การบรรลุศาสนภาวะด้วย

 วันฮารีรายอ 

 • บางทีเรียกว่า “วันอีด”  มี  2  ครั้ง  ในรอบปี  คือ
 1. วันอีดิลฟิตรี  หมายถึง  วันรื่นเริงในการครบรอบเข้าสู่สภาพเดิม  คือสภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “วันออกบวช”
 2. วันอิดิลอัฎฮา  หรือวันรายอฮัจยี      ซึ่งมุสลิมที่มีฐานะดีและมีความสามารถจะเชือดสัตว์และแจกจ่ายเนื้อสัตว์ให้แก่มุสลิมที่ยากจน

ขนบธรรมเนียมการเคารพ 

 • ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกล่าว “อัสลามมูลัยกูม”  แปลว่า  ขอความสันติจงมีแด่ท่าน  และจะมีการรับว่า  “อาลัยกูมมุสลาม”  แปลว่า  ความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน  และยื่นมือสัมผัสกัน  หรือบางครั้งก็ยกมือมาลูบหน้า  หรือบางครั้งก็นำมือมาแตะบริเวณหน้าอก

ประเพณีอาแกเกาะห์

                   เป็นบัญญัติทางศาสนาอิสลาม ที่ให้มุสลิมต้องกระทำในโอกาสที่ตนได้กำเนิดบุตร ด้วยการกินแพะหรือแกะเป็นอาหาร โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ถ้าได้บุตรหญิงต้องกินแพะหรือแกะ 1  ตัว ถ้าได้บุตรชายต้องกินแพะหรือ
แกะ  2  ตัว

 

สถาบันทางศาสนา

 1. มัสยิด จำนวน 10  แห่ง  ดังนี้ 

(1)  มัสยิดดารุลนาอีน (บ้านซรายอใต้)          ตั้งอยู่หมู่ที่  1

(2)  มัสยิดนะฎอตุลอิสลาฮียะห์  (บ้านซรายอใน)     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

(3)  มัสยิดอัตตักวาย์  (บ้านตือระ)                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

(4)  มัสยิดอิสละ  (บ้านกวาลอซีรา)                ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

(5)  มัสยิดฮีดายาตุลฎีนียะห์  (บ้านมือบา)               ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

(6)  มัสยิดการิลมาติลอุลยา  (บ้านน้ำตก)                ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

(7)  มัสยิดอัลอักรอม  (บ้านซรายอนอก)         ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

(8)  มัสยิดอัลอิสซาน  (บ้านกวาลอซีราออก)   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

(9)  มัสยิดอัร-เราะฮมาน  (บ้านกวาลอซีราออก)      ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

มัสยิดอัลยามีอียะห์  (บ้านลูโบ๊ะซามา)    ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

 1. ที่พักสงฆ์ จำนวน 1  แห่ง  คือ ที่พักสงฆ์บ้านทรายทอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มีจำนวน       2     แห่ง    ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกวาลอซีรา  ตั้งอยู่หมู่ที่  7
  รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน    คือ หมู่ที่  1, 3, 6   และหมู่ที่   7
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4     รับผิดชอบ  4

หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  2,   4   , 5  และหมู่ที่   8

          ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน  (ศสมช.)   มีจำนวน    8    แห่ง    ประกอบด้วย

(1)  ศสมช.  บ้านบาโงซรายอ               ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

(2)  ศสมช.  บ้านตือระ                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

(3)  ศสมช.  บ้านกวาลอซีรา                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

(4)  ศสมช.  บ้านมือบา                ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

(5)  ศสมช.  บ้านน้ำตก                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

(6)  ศสมช.  บ้านซรายอออก                ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

(7)  ศสมช.  บ้านกวาลอซีราออก           ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

(8)  ศสมช.  บ้านลูโบ๊ะซามา         ตั้งอยู่หมู่ที่ 8             

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลปาเสมัส   มีรถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  1  คัน  มีรถยนต์กู้ชีพ จำนวน  2  คัน  มีรถยนต์กู้ภัย จำนวน  1  คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน  1 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน  เรือท้องแบน  จำนวน  2 ลำ เรือพาย  จำนวน  10  ลำ และมีถังเคมีดับเพลิง  จำนวน  16  ถัง  เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งมีการซ่อมแซมดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี

 

 

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน

                     การคมนาคม

เทศบาลตำบลปาเสมัส  มีถนนเส้นทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน สาย 4057  ตากใบ – สุไหงโก-ลก  ประชาชนได้ใช้เส้นทางหลักนี้เป็นเส้นทางในการการคมนาคมและการขนส่ง  ได้แก่ ทางรถยนต์  และในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง  มีการคมนาคมทางรถไฟ  จากกรุงเทพฯ  ไปแยกที่สถานีชุมทางหาดใหญ่  สุดปลายทางที่สถานีสุไหงโก-ลก  (ชายแดนไทย-มาเลเซีย)  และจากสถานีสุไหงโก-ลก  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ   ซึ่งบริการเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ  16  ขบวน  และมีถนนต่างๆ   ดังนี้

(1)  ถนนลาดยาง     จำนวน  4   สาย    ประกอบด้วย

– สายบ้านตือระ – บ้านกำปงบารู   หมู่ที่ 2

– สายบ้านกวาลอซีรา – บ้านปูโยะ  หมู่ที่ 3

– สายบ้านซรายอใน   หมู่ที่ 1
– สายสุไหงโก-ลก  – ตากใบ ( สาย 4057 )  หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 7

(2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)  มีจำนวน    130  สาย  ประกอบด้วย

–  ถนน คสล  สายในหมู่บ้าน     หมู่ที่  1             จำนวน      24          สาย

–  ถนน คสล.  สายในหมู่บ้าน    หมู่ที่  2             จำนวน      15          สาย

–  ถนน คสล.  สายในหมูบ้าน      หมู่ที่  3             จำนวน      19     สาย

–  ถนน คสล  สายในหมู่บ้าน     หมู่ที่  4             จำนวน      15          สาย

–  ถนน คสล.  สายในหมู่บ้าน    หมู่ที่  5             จำนวน      22          สาย

–  ถนน คสล  สายในหมู่บ้าน     หมู่ที่  6     จำนวน      21    สาย

–  ถนน คสล.  สายในหมู่บ้าน    หมู่ที่  7            จำนวน      10          สาย

–  ถนน คสล.  สายในหมู่บ้าน       หมู่ที่  8             จำนวน                4        สาย

(3)  ท่อระบายน้ำ   (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)   จำนวน    8    แห่ง    ประกอบด้วย

–  ท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 1                        จำนวน              1      แห่ง

–  ท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 3                        จำนวน              2       แห่ง

– ท่อระบายน้ำ  หมู่ที่  4                        จำนวน                      1        แห่ง

–  ท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 5                        จำนวน              2          แห่ง

–  ท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 6                        จำนวน              1      แห่ง

–  ท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 7                        จำนวน              1          แห่ง

(4)  คูระบายน้ำ  (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)  จำนวน    14    แห่ง  ประกอบด้วย

–  คูระบายน้ำ  หมู่ที่  1                         จำนวน              3      แห่ง

–  คูระบายน้ำ  หมู่ที่  2                         จำนวน              1      แห่ง

–  คูระบายน้ำ  หมู่ที่  4                        จำนวน              1      แห่ง

–  คูระบายน้ำ  หมู่ที่  5                         จำนวน              5      แห่ง

–  คูระบายน้ำ  หมู่ที่  6                         จำนวน              4      แห่ง

/(4) บุกเบิกถนน…..

(5)  บุกเบิกถนน  (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)   จำนวน  10   แห่ง  ประกอบด้วย

                     –  บุกเบิกถนน  หมู่ที่  1                        จำนวน      1      แห่ง

–  บุกเบิกถนน  หมู่ที่  1                        จำนวน              1      แห่ง

–  บุกเบิกถนน  หมู่ที่  4                        จำนวน      2      แห่ง

–  บุกเบิกถนน  หมู่ที่  7                        จำนวน      2      แห่ง

–  บุกเบิกถนน  หมู่ที่  8                        จำนวน      3      แห่ง
–  บุกเบิกถนน  หมู่ที่  2                   จำนวน      1      แห่ง

(6)  ถนนยกระดับ  (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)    จำนวน    23   แห่ง    ประกอบด้วย

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   1            จำนวน      1      แห่ง

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   2            จำนวน              5      แห่ง

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   3            จำนวน              2      แห่ง

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   4            จำนวน              6      แห่ง

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   5            จำนวน              2      แห่ง

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   7            จำนวน      3      แห่ง

–  ยกระดับถนน  หมู่ที่   8            จำนวน              4      แห่ง

(7)   อาคารอเนกประสงค์  (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)  จำนวน  4  แห่ง  ดังนี้

–  อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่  2            จำนวน              1      แห่ง

–  อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่  3            จำนวน              1      แห่ง

–  อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่  4            จำนวน              1      แห่ง
 อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่  6            จำนวน              1      แห่ง

 (8)  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  (ที่ ทต. ได้ดำเนินการเอง)  จำนวน    14    แห่ง  ดังนี้

–  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่  1               จำนวน              3      แห่ง

–  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่  2               จำนวน              3      แห่ง

–  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่  4               จำนวน              3      แห่ง

–  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่  5               จำนวน              2      แห่ง

                  –  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่  6               จำนวน              1      แห่ง
–  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่  7               จำนวน              2      แห่ง

 

การโทรคมนาคม

–  โทรศัพท์สาธารณะ          จำนวน  15  แห่ง

–   เสาสัญญาณ    DTAC             จำนวน    2  แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7)

–  เสาสัญญาณสื่อสาร    GSM      จำนวน    2  แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3)

              –  หอกระจายข่าว               จำนวน   12  แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 – 8)

            –  วิทยุชุมชน                      จำนวน    2  สถานี  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7)

 

การไฟฟ้า

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ หมู่บ้าน   ในเขตตำบลปาเสมัส  รวม  8  หมู่บ้าน  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   จำนวนประมาณ  20   หลังคาเรือน    ดังนี้                                   –  บ้านซรายอใน                หมู่ที่ 1             จำนวน               4    หลังคาเรือน

–  บ้านตือระ                 หมู่ที่ 2              จำนวน                1    หลังคาเรือน

–  บ้านน้ำตก                    หมู่ที่ 5      จำนวน                2    หลังคาเรือน

–   บ้านซรายอนอก             หมู่ที่ 6          จำนวน               7          หลังคาเรือน

–   บ้านลูโบ๊ะซามา              หมู่ที่ 8          จำนวน                6    หลังคาเรือน

ที่มา  :  ข้อมูลจาก  การสำรวจจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่ในตำบลปาเสมัส    ณ   มีนาคม   2557

              การประปา
              ในเขตเทศบาลตำบลปาเสมัส  มีระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาส่วนภูมิภาค
– ระบบประปาหมู่บ้าน      จำนวน   11    แห่ง  ดังนี้

(1)  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2                 จำนวน              3      แห่ง

(2)  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3                 จำนวน              3      แห่ง

(3)  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4                 จำนวน              2      แห่ง

(4)  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  8                 จำนวน              2      แห่ง
(5)  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 (บาดาล)            จำนวน              2         แห่ง
–  ระบบประปาส่วนภูมิภาค   ดังนี้
หมู่ที่ 1  , หมู่ที่ 2 ,  หมู่ที่ 3 ,  หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7   และหมู่ที่ 8

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลปาเสมัส    ประกอบด้วย

–    เขตพื้นที่ป่าสงวน  จำนวนประมาณ  8,000  ไร่

–    เขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติป่าพรุสิรินธร

จำนวนประมาณ  8,000  ไร่  (ครอบคลุมพื้นที่  หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 และหมู่ที่ 6)

แหล่งน้ำธรรมชาติ    ตำบลปาเสมัส  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ประกอบด้วย

–  บึง          จำนวน   2   แห่ง   ได้แก่  บึงบอยอ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7) และบึงกูเจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

–  ลำน้ำ      จำนวน   5   สาย    (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 2, 3 , 4 และหมู่ที่ 5)

–  ลำห้วย    จำนวน   3   แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 , 3 และหมู่ที่ 4)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้     ประกอบด้วย

–  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน   11   แห่ง   ( ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ,2 , 3 , 4 และหมู่ที่  8  )

–  บ่อน้ำตื้น         จำนวน   4   แห่ง     ( ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่  3 )

–  บ่อน้ำบาดาล            จำนวน   3   แห่ง     ( ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 7 )

–  คลองชลประทาน   จำนวน   1   แห่ง     ( ผ่านหมู่ที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 5 )

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

                     เทศบาลตำบลปาเสมัส  ได้วิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557   และอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและศักยภาพในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างด้านการบริหารงานและจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร  โดยกำหนดรายละเอียดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง  ดังนี้

(1)  ปลัดเทศบาล                                           จำนวน              1              อัตรา

(2)  รองปลัดเทศบาล                                      จำนวน              1        อัตรา

 (3)  สำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งในสำนักปลัด ทต.  มีบุคลากร  จำนวน   19    อัตรา   ประกอบด้วย

–  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)               จำนวน    1      อัตรา

–  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)             จำนวน    1      อัตรา

–  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)   จำนวน    1      อัตรา

–  บุคลากร                                       จำนวน1                                                                                  อัตรา

–  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                      จำนวน    1   อัตรา

–  นิติกร                                                       จำนวน    1   อัตรา

–  นักพัฒนาชุมชน                                         จำนวน    1   อัตรา

–  เจ้าพนักงานธุรการ                                     จำนวน    1   อัตรา

–  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   จำนวน    1   อัตรา

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                 จำนวน    1   อัตรา                        –  พนักงานขับรถยนต์                                      จำนวน    1   อัตรา                                –  คนงานทั่วไป  (สำนักปลัด)                                   จำนวน    1   อัตรา

–  คนงานทั่วไป  (งานธุรการ)                                  จำนวน    1   อัตรา

–  คนงานทั่วไป  (งานประชาสัมพันธ์)                       จำนวน    1   อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานพัฒนาชุมชน)                                  จำนวน    1   อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)                               จำนวน     2           อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานเทศกิจ)                                  จำนวน     1           อัตรา

–  นักการ                                              จำนวน    1   อัตรา
(4)  กองคลัง

                           ตำแหน่งในกองคลัง    มีบุคลากร     จำนวน   12    อัตรา    ประกอบด้วย

–  นักบริหารการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)          จำนวน      1     อัตรา
–  นักบริหารการคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)          จำนวน      1     อัตรา

–  นักวิชาการเงินและบัญชี                           จำนวน      1     อัตรา

–  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                            จำนวน      1     อัตรา

–  เจ้าพนักงานพัสดุ                                     จำนวน      2     อัตรา

–  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                         จำนวน      1     อัตรา

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                       จำนวน      1     อัตรา

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                             จำนวน   1    อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)                              จำนวน     1    อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานพัสดุ)                           จำนวน        1    อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานแผนที่ภาษี)                           จำนวน        1    อัตรา                                             

 (5)  กองช่าง

                             ตำแหน่งในกองช่าง มีบุคลากร    จำนวน   15   อัตรา    ประกอบด้วย

–  นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)                   จำนวน        1     อัตรา

–  นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายการโยธา)                   จำนวน        1     อัตรา

–  นายช่างโยธา                                          จำนวน        2     อัตรา

–  พนักงานขับรถยนต์                                 จำนวน        1     อัตรา
–  คนงานทั่วไป                                           จำนวน        9      อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานธุรการ)                                จำนวน        1      อัตรา

        (6)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากร  จำนวน  12  อัตรา  ประกอบด้วย

–  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ)     จำนวน          1     อัตรา

–  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธรณสุขฯ) จำนวน   1     อัตรา

–  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                        จำนวน          1       อัตรา

–  พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถขยะ)                  จำนวน     2      อัตรา

                      –  คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)                 จำนวน     6            อัตรา

–  คนงานทั่วไป (คนงานขับรถขยะ)                      จำนวน     1               อัตรา

 (7)  กองการศึกษา 

ตำแหน่งในกองการศึกษา  มีบุคลากร  จำนวน  27  อัตรา   ประกอบด้วย

–  นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)              จำนวน        1      อัตรา

–  นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)                                       จำนวน          1      อัตรา

–  นักวิชาการศึกษา                                    จำนวน          1            อัตรา

–  เจ้าพนักงานธุรการ                                 จำนวน          1            อัตรา

 –  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิด (ศดม.)    จำนวน      2            อัตรา

–  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)              จำนวน      1              อัตรา

                      –  ผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิด (ศดม.)        จำนวน    16             อัตรา

–  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)                                 จำนวน      3          อัตรา

–  คนงานทั่วไป (งานธุรการ)                               จำนวน           1     อัตรา

 

(8) หน่วยตรวจสอบภายใน

–  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                                จำนวน           1     อัตรา

/ระดับการ…

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร  (ที่มีอยู่จริง  ณ  เดือน  เมษายน  2557)

                           (1)  ระดับประถมศึกษา                               จำนวน              16        คน

(2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       จำนวน                4    คน

(3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    จำนวน                1    คน

(4)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)              จำนวน                  3      คน

(5)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)      จำนวน                18    คน                            (6)  ระดับปริญญาตรี                          จำนวน                31    คน

(7)  ป.บัณฑิต                                    จำนวน                  1  คน
(8)  ปริญญาโท                                            จำนวน                 1      คน

 

 • ตารางแสดงจำนวนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (ตามกรอบอัตรากำลัง)
 • ของเทศบาลตำบลปาเสมัส
หน่วยงาน จำนวนพนักงานตามระดับ พนักงานจ้าง รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 ตามภารกิจ ทั่วไป  
ปลัด ทต.

รองปลัด ทต.

สำนักปลัด ทต.

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

1

1

 

1

3

2

1

1

 

 

 

 

2

1

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

2

2

1

2

19

 

 

 

8

2

10

7

1

 

  1

1

17

8

13

10

25

 

5 2 8 3 2 1      26 28 75

 

 

การเมืองการบริหาร   

(1 )  คณะผู้บริหาร  เลขานุการ และที่ปรึกษา     ประกอบด้วย

 1. นายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ       นายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส
 2. นายมูฮัมหมัดเปาซี สีหะยะ            รองนายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส คนที่  1
 3. นายรูซือวา มะเซ็ง               รองนายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส คนที่  2
 4. นายอาซิ บินมะ                เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส
  5.   นายสุรชาติ   อาเร็มคาน      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส

/สภาเทศบาล…

 

(2) สภาเทศบาลตำบล จำนวน  12   คน   ประกอบด้วย

èสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาเสมัส เขตที่  1

 1. นายคณิต ประเสริฐดำ
 2. นายวีระพล สุวรรณคีรี
 3. นายสมชาย สนิ
 4. นายรีดูวัน ลาเตะ
 5. นางวิยะรัตน์ จุ้ยนุ่ม
 6. นายมะสะแลแม สาเหาะ

 

       èสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาเสมัส เขตที่  2

 1. นายวาฮะ เจ๊ะสาและ
 2. นายทรงศักดิ์ บินมะเย็ง
 3. นายบาฮาเรน ยูโซะ
 4. นายมะรอเสะ หะยีดาโอะ
 5. นายยะปา อาหลี
 6. นายเจ๊ะมะ ดอเลาะ

งบประมาณ

เทศบาลตำบลปาเสมัส  มีรายได้ประจำปีงบประมาณ  2556     ดังนี้

–  รายได้ที่ ทต.ปาเสมัส  จัดเก็บเอง        จำนวน          1,801,953.39      บาท

–  รายได้ที่รัฐจัดสรรให้                     จำนวน         28,705,378.53        บาท

–  รายได้จริง  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน    จำนวน        30,507,331.92     บาท

–  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั่วไป (เลือกทำ)       จำนวน         27,915,064.00 บาท

–  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       จำนวน     23,756,754.30     บาท

 

รวมรายรับ    จำนวนทั้งสิ้น     82,179,150.22  บาท

 

รายรับ รายจ่าย   ย้อนหลัง   5  ปี    (ปีงบประมาณ 2552 – 2556)
ของเทศบาลตำบลปาเสมัส

ปีงบประมาณ รวมรายรับ รวมรายจ่าย
ปี  2552 46,448,973.92        34,085,920
ปี  2553 54,053,518.30        42,200,044.78
             ปี  2554 51,668,148.06 42,213,286.79
ปี  2555 69,549,288.93 53,042,521.29
ปี  2556 82,179,150.22 66,138,619.08