วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลปาเสมัส  (Vision) 

“คุณภาพชีวิตดี           เทคโนโลยีก้าวหน้า 

 เศรษฐกิจสมดุล          สู่ชุมชนสันติ

 

 พันธกิจ (Mission)

 

 1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร และผังตำบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล
 2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การศึกษา การกีฬา นันทนาการ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด งานด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย
 6. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลปาเสมัส ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                                                                          

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังตำบล ได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของตำบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
 4. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ในท้องถิ่น อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน
 5. ระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยู่สืบไป
 7. การบริหารจัดการขององค์กรดำเนินการตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน