นโยบาย การบริหาร

นโยบาย การบริหาร

  1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นและพัฒนาการศึกษาในทุกด้านแก่ประชาชนทุกวัยเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสอนศาสนา (ตาดีกา) ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาลตำบลปาเสมัส โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย เช่น จัดให้มีอินเทอร์เน็ตชุมชน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความชอบธรรมและเหมาะสม

1.3 สนับสนุนให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพและทันสมัย เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้เด็กในทุกๆด้าน

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง โดยดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลปาเสมัส ได้รับความสะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายหลัก “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก”ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

2.1 ดำเนินการสานต่อ การปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็น อาทิเช่น ถนน ทางเท้า ท่อและคูระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

2.2 ดำเนินการสานต่อ เร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาเสมัส เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.3 ดำเนินการสานต่อเร่งรัดการวางท่อ ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคทำให้น้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.4 ดำเนินการสร้างสวนสาธารณะโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์มีความร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

  1. นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดำเนินการให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

3.1 สร้างและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลปาเสมัสให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    ประเพณี และกิจกรรมอื่นๆให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนและผู้ประกอบกิจการต่างๆในเขตเทศบาล

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในกลุ่มสตรี อาชีพในชุมชน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน กิจกรรมของชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายองค์กรสตรีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 สร้างและจัดให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในตำบล

3.5 สร้างและจัดให้มีสถานธนานุบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินอื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า ควบคุมการตรวจสอบที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้ เป็นการควบคุมการรับซื้อของโจร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  1. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมมาภิบาล ความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

4.1 ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยน้อมนำหลักปรัชญา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางความสำเร็จของการบริหารงาน

4.2 ยึดมั่นในหลักการ การกระจายอำนาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแผนความต้องการของชุมชน

4.3 ประสานงานกับราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน ในการขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุกๆด้าน เพื่อการบูรณาการความร่วมมือ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

4.4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อสามารถบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

4.5 ปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงาน ให้มีความทันสมัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ

  1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาด้านสาธารณสุขเชิงรุก เน้นสร้างสุขภาพของคนในชุมชน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น มีแนวทางดำเนินการดังนี้

5.1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ด้วยการปรับปรุงการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง โดยเน้นที่กระบวนการการป้องกันโรค เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

5.2 พัฒนาและขยายงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนากลุ่มอาสาสมัคร การให้การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

5.3 พัฒนาปรับปรุงด้านรักษาความสะอาด โดยการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึง จัดการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างมีระบบสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้มุ่งลดจำนวนขยะและนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆที่เทศบาลจัดขึ้น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนรู้จัดวิธีป้องกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน

5.5 ปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัยเพิ่มเติม จัดการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ปัญหา แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

5.6 เสริมสร้างความมั่นคง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยภายในชุมชน ยามท้องถิ่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบเฝ้าระวังติดตามให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมของหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ

  1. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น โดยพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลปาเสมัส ซึ่งมีแนวทางดำเนินการดังนี้

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ โดยจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์การออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้งให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จัดกิจกรรมการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน การรวมกลุ่มตั้งชมรมกีฬาต่างๆเพื่อการพัฒนาทักษะสู่นักกีฬาอาชีพ

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ปรับปรุงสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนา อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรทุกศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา นำหลักศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนให้เกิดความเข้าใจและสร้างสันติสุขในพื้นที่

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีความประพฤติเรียบร้อยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ให้ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยให้มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติ ถือนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลปาเสมัสที่ผมจะต้องนำนโยบายที่แถลงไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อบรรลุตามนโยบายที่แถลงไว้ข้างต้น ผมพร้อมคณะผู้บริหารจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ในการบริหารพัฒนาบ้านเมือง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่นและประชาชนสืบไป ขอบคุณครับ