แผนพัฒนา

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ๒๕๕๘ ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่สำคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จำเป็นต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ๗ ด้าน ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่กำหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกำหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง

๖. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ

๗. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได้

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น เทศบาลตำบลปาเสมัส  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่มีต่อเทศบาลตำบล และประชาชนในท้องถิ่น ๗ ด้าน ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลตำบลปาเสมัส  จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในตำบลปาเสมัส ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวางผังเมืองให้สอดคล้องทั่วทิศทางของการพัฒนาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่น  พัฒนา ปรับปรุง สัญญาณการจราจรทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและทันสมัยรวมทั้งสัญญาณป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายตำบล ป้ายชี้ต่าง ๆ ภายในตำบลปาเสมัส ซึ่งในการดำเนินการในแต่ละด้านดังกล่าวเทศบาลตำบลปาเสมัส  อาจไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เทศบาลตำบลปาเสมัส  ต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ อาทิ ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มบุคคลอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดหาตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติเพื่อรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับ  องค์กรต่าง ๆ ในตำบล เช่น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน การผลิตและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อพัฒนาตำบลให้ดีขึ้นต่อไป ส่งเสริมยกระดับผลผลิตทางการเกษตรภายในตำบล  ทั้งนี้ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล

 

. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทำให้เทศบาลตำบลปาเสมัส  ต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชนและบ้านเมืองให้สวยงามสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย เน้นการปลูกต้นไม้และการสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น  จัดหาถังขยะเพื่อให้มีการจัดทิ้งขยะให้เป็นที่มีระเบียบเรียบร้อย และทำความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การมีวินัยและการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความสะอาดของหมู่บ้านในตำบลปาเสมัส

. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลปาเสมัส  ต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม อาทิ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางด้านกีฬาอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในระดับตำบล และขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับ  ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานฝีมือ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาและสนามกีฬาของตำบลที่ได้มาตรฐานทุกประเภทกีฬา และจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการในทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในระดับหมู่บ้าน โรงเรียน ท้องถิ่น และระดับภาค ส่งเสริม สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก กำพร้า ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ทุกเพศทุกวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ตลอดจนวิธีการสังเกตของบุตรหลานที่ติดยาเสพติด จัดอบรมและศึกษาดูงานสถานที่บำบัด ให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน และกลุ่มยุวะสตรี ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด  นอกจากนี้ เทศบาลตำบลปาเสมัส ยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

. การรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลปาเสมัส  ได้มีการจัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน บรรเทาสาธารภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ อปพร.และอาสาสมัครต่าง ๆ สนับสนุนและร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและภัยธรรมชาติ
. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก เทศบาลตำบลปาเสมัส  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยได้มีการสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ให้กับชุมชน  เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอด การอนุรักษ์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เชิดชู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สมศักดิ์ศรี  โดยมุ่งเน้นการสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตำบล นอกจากนี้เทศบาลตำบลปาเสมัส  ยังได้สิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย

. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลปาเสมัส  อาจต้องมีการเพิ่มภารกิจ เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเนื้องานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได้