การประเมินผล

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลปาเสมัส

ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ทำให้มีปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นดังนี้

 • ประชาชนต้องการเข้าร่วมในงานประเพณี วัฒนธรรมและ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • ประชาชนต้องการส่งเสริมอาชีพมีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
 • ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนและความรู้ในการประกอบอาชีพ
 • ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จำหน่ายไม่ได้ราคา
 • ขาดสถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายสินค้า
 • นักเรียนขาดทุนในการศึกษาต่อ
 • น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ
 • ไฟฟ้าถนนสาธารณะไม่ทั่วถึง
 • ไฟฟ้าถนนบางจุดชำรุดเสียหาย และติดตั้งไม่ทั่วถึง
 • โรคเท้าช้างและโรคไข้เลือดออกยังไม่หมดไปในพื้นที่
 • สถานศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา
 • ประชาชนบางส่วนขาดแคลนที่อยู่อาศัย
 • ปัญหายาเสพติดยังแพร่ระบาดในตำบล
 • เด็กเยาวชน และประชาชนขาดสถานที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
 • เด็กเยาวชน และประชาชนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง
 • สถานที่สาธารณะ เช่น ถนน คู คลอง บางแห่งไม่สะอาดสวยงาม มีขยะและสิ่งปฏิกูล
 • เด็กเยาวชน และประชาชนขาดแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ และเยาวชนบางกลุ่มประพฤติตนไม่เหมาะสม และใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์
 • ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น
 • ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
 • ถนนบางส่วนยังชำรุดเสียหาย ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
 • ช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

 

ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาของตำบลปาเสมัส

เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของตำบลปาเสมัส จึงได้วิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคที่จะนำไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง   (Strength) จุดอ่อน  (Weakness)
1.  พื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย

2.  ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนา ท้องถิ่น

3.  สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

4.  มีทางหลวงแผ่นดินผ่านตำบล

5.  มีทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่ควรอนุรักษ์ ได้แก่  ป่าพรุโต๊ะแดง  บึงบอยอ

6.  มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นต้นทุนทางสังคม

7.  มีผู้นำที่เข้มแข็ง

1.  ความไม่ต่อเนื่องของผู้บริหาร

2.  ข้าราชการไม่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

3.  ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อบริโภค                ในครัวเรือน

4.  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ไม่ได้รับการพัฒนา

5.  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ

6.  ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและ
แปรรูป

7.  ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ

8.  เกษตรกรไม่มีความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ    เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

9.  ฐานการผลิตแคบและกระจุกตัวในบางพื้นที่

 

 

ปัจจัยภายนอก

โอกาส   (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)
1.  มีถนนเชื่อมระหว่างชายแดน

2.  รัฐให้การกระจายอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่น

3.  มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  เอื้ออำนวยต่อการค้าชายแดนและการลงทุน

4.  มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย   และสิงคโปร์เข้ามาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

5.  ประชาชนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา

6.  มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น ป่าพรุสิรินธร

7.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำ

8.  ผู้นำท้องถิ่น/ศาสนา  มีความรู้ความสามารถ  และ มีภูมิปัญญาชาวบ้าน

9.  เป็นชุมชนชนบทที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

1.   ประชาชนบางกลุ่มไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

2.   ประชาชนบางกลุ่มไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

3.   ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ

4.   ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย  การเมือง การบริหาร

5.   ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ำ
6.   เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง และรอรับการช่วยเหลือจากรัฐแต่เพียงอย่าเดียว

7.  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

8.  ประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ทำให้ใช้ภาษาสื่อสารกันยาก

9.  ประชาชนขาดความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

10. ปัญหายาเสพติด

11. ประชาชนไม่ตระหนักในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

12. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่